เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ธนาคารนำเงินค่าอากรแสตมป์ที่ชำระเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ไปยื่นแบบ อ.ส.4ก. หรือ อ.ส.4ข. เกินกำหนดเวลา โดยธนาคารได้รับเงินค่าอากรงวดแรก ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2540 แต่นำไปยื่นเสียอากรในวันที่ 23 กันยายน 2540 ซึ่งเกินกำหนดเวลา ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับอาญาหรือไม่

          ธนาคารนำเงินค่าอากรแสตมป์ที่ชำระเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ ยื่นแบบ อ.ส.4ก.  หรือ อ.ส.4ข. เกินกำหนดเวลาต้องเสียเงินเพิ่ม และค่าปรับ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้           1.  กรณีตราสารที่ธนาคารมิใช่ผู้มีหน้าที่เสียอากร (แบบ อ.ส.4ก.) ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เมื่อธนาคารรับชำระจากผู้ต้องเสียอากรไว้ ตามข้อ 4(2) ของประกาศอธิบดีฉบับดังกล่าวแล้ว และนำส่งเกินกำหนดเวลา ธนาคารมีความผิด ตามมาตรา 128 แห่งประมวลรัษฎากร มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท แต่ไม่ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอากร           2.  กรณีตราสารที่ธนาคารมีหน้าที่ต้องชำระอากร (แบบ อ.ส.4ข.) ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ใน มาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร และได้ถูกกำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ ตามประกาศอธิบดีฯ อากรแสตมป์ (ฉบับที่ 22) หากธนาคารไม่นำไปยื่นขอชำระตามเวลาที่กำหนด ต้องรับผิดดังนี้                (1) เงินเพิ่ม                      (ก) ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ให้เรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเป็น 2 เท่าของจำนวนอากร หรือเป็นเงิน 4 บาท แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า                      (ข)  เกินกำหนด 90 วัน นับแต่วันต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว ให้เรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเป็น 5 เท่าของจำนวนอากร หรือเป็นเงิน 10 บาท แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า ตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร                (2) ค่าปรับอาญา                      ไม่เกิน 500 บาท ตามมาตรา 124 แห่งประมวลรัษฎากร            อย่างไรก็ตาม สามารถยื่นคำร้องลดเงินเพิ่มให้คงเหลือเรียกเก็บเพียงอัตราร้อยละ 25 ของเงินเพิ่มตามกฎหมายได้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 129 (พ.ศ.2512)
ธนาคารทำสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณร้านค้าของ ธนาคารนำเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดว