ธนาคารทำสัญญาบริการป้ายโฆษณากับบริษัท เพื่อให้ติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งป้ายโฆษณา ที่ธนาคารเป็นผู้ออกแบบจัดทำและจ่ายค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเองทั้งหมด สัญญาดังกล่าวต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่

          สัญญาให้บริการดังกล่าวไม่เข้าลักษณะแห่งตราสารตามที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จึงไม่อยู่ในบังคับต้องปิดอากรแสตมป์ ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร
ธนาคารทำสัญญาจ้าง Mr. M ชาวอินโดนีเซีย ซ ธนาคารทำสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณร้านค้าของ