ธนาคารทำสัญญาจ้าง Mr. M ชาวอินโดนีเซีย ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในอินโดนีเซีย เป็นที่ปรึกษาด้านปรับโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ถึงวันที่ 22 เมษายน 2546 โดย Mr. M เดินทางมาไทย เป็นเวลา 14 วัน เมื่อธนาคารจ่ายเงินได้ไปต่างประเทศต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          เนื่องจากเงินได้ดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นบริการส่วนบุคคล ฉะนั้น หาก Mr. M ไม่ได้อยู่ในไทยรวมกันแล้วเกินกว่า 183 วัน และมิได้มีฐานประกอบการประจำในไทยและเงินได้นั้นมิได้นำไปหักในการกำหนดกำไรที่จะต้องเสียภาษีของวิสาหกิจในไทยแล้ว เงินได้ดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้ในไทย ตามข้อ 14 วรรคสองแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย เมื่อธนาคารจ่ายเงินได้ไปให้ Mr. M ในต่างประเทศ ไม่ต้องหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ธนาคารทำสัญญาจ้าง Mr. L ชาวเยอรมัน ซึ่งม ธนาคารทำสัญญาบริการป้ายโฆษณากับบริษัท เพ