ธนาคารทำสัญญาจ้าง Mr. L ชาวเยอรมัน ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในเยอรมัน เป็นที่ปรึกษาด้านปรับโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน ถึงวันที่ 20 เมษายน 2546 โดย Mr. L เดินทางมาไทยเป็นเวลา 5 วัน เมื่อธนาคารจ่ายเงินได้ไปต่างประเทศต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          เนื่องจากเงินได้ดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นบริการส่วนบุคคล ฉะนั้น หาก Mr. L ไม่ได้อยู่ในไทยรวมกันแล้วเกินกว่า 183 วัน และมิได้มีฐานประกอบการประจำในไทย และเงินได้นั้นมิได้นำไปหักในการกำหนดกำไรที่จะต้องเสียภาษีของวิสาหกิจในไทยแล้ว เงินได้ดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้ในไทย ตามข้อ 14 วรรคสองแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับเยอรมัน เมื่อธนาคารจ่ายเงินได้ไปให้ Mr. L ในต่างประเทศ ไม่ต้องหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ธนาคารทำบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินเพิ่มวง ธนาคารทำสัญญาจ้าง Mr. M ชาวอินโดนีเซีย ซ