เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ธนาคารชำระค่าอากรแสตมป์ สำหรับตราสารระบุประเภทของบัตรเงินฝาก หรือบัตร เอ็น.ซี.ดี.(Negotiable Certificate of Deposits) ในอัตราฉบับละ 3 บาท โดยถือว่าเป็นประเภทหนึ่งของตั๋วเงินถูกต้องหรือไม่

          ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 ให้คำจำกัดความของ "บัตรเงินฝาก" ว่า ตราสารซึ่งเปลี่ยนมือได้ที่ธนาคารพาณิชย์ออกให้แก่ผู้ฝากเงิน เพื่อเป็นหลักฐานการรับฝากเงิน และเพื่อแสดงสิทธิของผู้ทรงตราสารที่จะได้รับเงินฝากคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยจะมีการกำหนดดอกเบี้ยไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น บัตรเงินฝากหรือบัตร เอ็น.ซี.ดี. ดังกล่าว ถือเป็นตราสารทำนองเดียวกันที่ใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามลักษณะแห่งตราสาร 9(2) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตามข้อ 2(6) ของประกาศอธิบดีฯ อากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) ต้องชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ในอัตราฉบับละ 3 บาท ​
ธนาคารจ่ายเงินดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ นางส ธนาคารซื้อตราสารชนิดไม่มีดอกเบี้ยบนหน้าต