ทำดินผสมปุ๋ยหมักใส่ถุงขาย ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

          ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร
ทำงานในต่างประเทศถูกหักภาษีไว้ จะมาขอคืน ทำสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัทในต่างประเทศ (