ทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลีนิกทันตกรรมพิเศษนอกเวลาราชการปกติของคณะทันตแพทยศาสตร์ฯ มิใช่อาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ฯ มาทำงานเป็นครั้งคราว ตามวันและเวลาที่กำหนดตามข้อตกลง โดยมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินซึ่งออกในนามของในราชการมหาวิทยาลัยฯ ที่ทำการคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นผู้เรียกเก็บเงินจากคนไข้ แล้วจ่ายค่าตอบแทนให้ทันตแพทย์เป็นค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเวลาราชการตามข้อตกลงในระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนในการให้บริการนอกเวลาราชการปกติที่คลีนิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2539

          เข้าลักษณะเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ ที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของนายจ้างกับลูกจ้าง และหักค่าใช้จ่ายได้ อัตราร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ตามมาตรา 42 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร                     ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีภาษี 2560 สำหรับเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร   หักค่าใช้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ 50 แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตาม มาตรา 42 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560
ทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลีนิกทันตกรรมพิเศษนอกเวลาราชการปกติของคณะทันตแพทยศาสตร์ฯ มิใช่อาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ฯ มาทำงานเป็นครั้งคราว ตามวันและเวลาที่กำหนดตามข้อตกลง โดยมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินซึ่งออกในนามของในราชการมหาวิทยาลัยฯ ที่ทำการคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นผู้เรียกเก็บเงินจากคนไข้ แล้วจ่ายค่าตอบแทนให้ทันตแพทย์เป็นค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเวลาราชการตามข้อตกลงในระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนในการให้บริการนอกเวลาราชการปกติที่คลีนิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2539
ทะเบียนสมรส มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ทายาทตามพินัยกรรม 4 คน ได้รับมรดกเป็นที่