ทรัพย์สินที่เหลือมูลค่าทางบัญชี 1 บาท จะตัดออกจากงบการเงิน ในทางภาษีอากรต้องทำอย่างไร

          การตัดทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางบัญชีคงเหลือ 1 บาท ออกจากบัญชีทรัพย์สินถือเป็นการขาย ต้องรับรู้เป็นรายได้ตามราคาตลาดตามสภาพของทรัพย์สิน ณ วันที่ตัดทรัพย์สินออกจากบัญชี ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
ทรัพย์สินที่ชำรุดจะตัดออกจากทะเบียนทรัพย ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนจดทะเบียนภาษีมูลค่า