เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ถ้าบิดามารดาได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ผู้มีเงินได้สามารถนำบิดามารดามาหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้หรือไม่

          หากบิดามารดาแต่ละคนมีเงินได้พึงประเมิน ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อน เกินคนละ 30,000 บาท ขึ้นไป ไม่สามารถหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้            ทั้งนี้ ไม่ว่าเงินได้นั้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หรือไม่ ผู้มีเงินได้ไม่มีสิทธินำค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาดังกล่าว มาหักลดหย่อนในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตาม ข้อ 1(1) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136)  แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 230)
ถ้าบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเลย จึงไม่มีร ถ้าบุคคลใดเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้มีถิ่นที่อ