ถ้าบริษัทมีรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการกีฬาจะคำนวณหากำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอย่างไร

          การคำนวณหักรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ให้คำนวณหักตามหลักเกณฑ์ ดังนี้                1. กรณีมีรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้คำนวณหักรายจ่ายดังกล่าวก่อนคำนวณหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไป หากมีจำนวนต่ำกว่า 10/110 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายทั้ง 3 รายการ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักได้เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปจริง                2. กรณีมีรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักได้เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไป หากมีจำนวนสูงกว่าหรือเท่ากับ 10/110 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายทั้ง 3 รายการ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลคำนวณหักได้เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 10/110 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายทั้ง 3 รายการ ตาม 1.                3. กรณีมีรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาส่วนที่เกิน 10/110 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายทั้ง 3 รายการ ตาม 2. สามารถนำรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาส่วนที่เกินที่หักไม่ได้และได้จ่ายไปจริงไปรวมกับรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือการกีฬา และคำนวณหักเป็นรายจ่ายได้อีก 2/102 แต่ไม่เกิน 2/104 หรือของกำไรสุทธิหลังจากหักรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา แล้วแต่กรณี                4. กรณีรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายไปแต่ละรายการ โดยทั้ง 2 รายการมีจำนวนต่ำกว่า 2/104 ของกำไรสุทธิหลังจากหักรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นคำนวณหักรายจ่ายแต่ละรายการได้เท่ากับจำนวนที่จ่ายไปจริง โดยจะเลือกหักรายจ่ายรายการใดก่อนก็ได้                5. กรณีมีรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายไปโดยทั้ง 2 รายการมีจำนวนสูงกว่าหรือเท่ากับ 2/104 ของกำไรสุทธิหลังจากหักรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นคำนวณหักรายจ่ายสำหรับทั้ง 2 รายการได้เท่ากับ 2/104 ของกำไรสุทธิหลังหักรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา               6. กรณีรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายไปแต่ละรายการ โดยรายการหนึ่งมีจำนวนสูงกว่าหรือเท่ากับ 2/104 ของกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา และอีกรายการหนึ่งมีจำนวนต่ำกว่า 2/104 ของกำไรสุทธิหลังหักรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นคำนวณหักรายจ่ายสำหรับรายการที่มีจำนวนต่ำกว่าเสียก่อน โดยให้คำนวณหักได้เท่ากับจำนวนที่จ่ายไปจริง หลังจากนั้นจึงให้คำนวณหักรายจ่ายสำหรับรายการที่เหลือได้ไม่เกิน 2/101 ของกำไรสุทธิหลังจากหักรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา           กรณีตาม 3. 4. หรือ 5 หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬารายการใดรายการหนึ่ง ให้คำนวณหักได้เท่ากับรายจ่ายที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 2/102 ของกำไรสุทธิหลังจากหักรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ถ้านิติบุคคลตั้งใหม่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค ถ้าบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเลย จึงไม่มีร