ถ้านิติบุคคลตั้งใหม่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีความผิดหรือไม่ อย่างไร

          หากนิติบุคคลตั้งใหม่ ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ และมีมูลค่าของฐานภาษีในการประกอบกิจการเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ตามที่กำหนด ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 432) พ.ศ.2548 ที่ออก ตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มูลค่าของฐานภาษีในการประกอบกิจการเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ตามมาตรา 85/1 แห่งประมวลรัษฎากร หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 90/2(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ถ้านำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศสำหรับนำมาใช ถ้าบริษัทมีรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา