ตามตัวอย่างที่ 2 บอกว่า แบบ บภ.07 สำหรับปีปฏิบัติงาน 2548 ต้องยื่นภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี และสำหรับปีปฏิบัติงาน 2549 ก็ต้องยื่นภายใน 60 วันเช่นเดียวกัน ถามว่าจะเอาชื่อห้างอะไรกรอก เนื่องจากยังไม่มีลูกค้ามาติดต่อเลย หรือว่ายื่นแบบเปล่า

          ในปีแรกที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องยื่นแบบ บภ.07 จำนวน 2 ฉบับ ตามปีปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน หรือภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการลงลายมือชื่อหรือไม่มีการลงลายมือชื่อ และในปีต่อๆ ไป ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องยื่นแบบ บภ.07 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี หากท่านยังไม่มีการรับงานตรวจสอบ (ไม่มีลูกค้า) ต้องยื่นแบบ บภ.07 แจ้งว่า ไม่มีการลงลายมือรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อมาเมื่อมีการรับงานตรวจสอบให้ยื่นแบบ บภ.08 ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.119/2545 ห้างหุ ตามที่กรมสรรพากร ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี