เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ตัวแทนจำหน่ายซึ่งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีข้อตกลงกับบริษัทผู้ขายสินค้าว่า หากซื้อสินค้าได้ตามเป้าที่กำหนดจะได้รับใบลดหนี้ (Credit Note) ซึ่งสามารถนำมาใช้ชำระหนี้ค่าสินค้าในอนาคตได้ กรณีนี้ตัวแทนจำหน่ายและบริษัทผู้ขายสินค้ามีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

          กรณีบริษัทขายสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่าย  ซึ่งได้ซื้อสินค้าไปโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อว่า หากซื้อสินค้าได้ตามเป้าที่กำหนดจะได้รับส่วนลด โดยจ่ายเป็นใบลดหนี้ให้นำมาใช้ชำระหนี้ค่าสินค้าจากบริษัทผู้ขายสินค้าในอนาคตดังกล่าว  มีภาระภาษีดังนี้           1.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                ส่วนลดดังกล่าว  เข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัทผู้ขายสินค้าที่ได้ให้ส่วนลด ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3  ในวันที่ออกใบลดหนี้ให้กับตัวแทนจำหน่าย ซึ่งเป็นวันที่ตัวแทนจำหน่ายได้รับส่วนลดหลังการขายดังกล่าว ตามข้อ 12/2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ  ประกอบกับข้อ 1(8) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.118/2545ฯ                ทั้งนี้  หากเป็นการให้ส่วนลดภายหลังจากที่ขายสินค้าไปแล้ว  ซึ่งให้เป็นปกติตามประเพณีทางการค้า และได้ระบุเงื่อนไขส่วนลดเงินสดไว้ในใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ หรือใบกำกับภาษีชัดเจน  เช่น  การให้ส่วนลดเงินสด เนื่องจากชำระหนี้ก่อนกำหนด  ไม่เข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย  ผู้จ่ายจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.118/2545ฯ  แต่อย่างใด           2.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม                ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับส่วนลด เนื่องจากการส่งเสริมการขายดังกล่าว  ไม่เข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(8) และมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร  จึงไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร  เนื่องจากไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร  และไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร                สำหรับบริษัทผู้ขายสินค้า ซึ่งให้ส่วนลดภายหลังการขายสินค้าเป็นใบลดหนี้นั้น  ส่วนลดดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะเป็นการลดราคาสินค้า เนื่องจากสินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน สินค้าชำรุดเสียหายหรือขาดจำนวน คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง อันเป็นเหตุให้ภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้ามีจำนวนลดลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามมาตรา 82/10(1) แห่งประมวลรัษฎากร  จึงไม่มีสิทธิออกใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถออกใบลดหนี้ที่เป็นเอกสารภายในเพื่อปรับปรุงบัญชีรายได้ให้ถูกต้องได้
ตัวแทนขายในประเทศให้ผู้ซื้อเป็นผู้นำเข้า ตัวแทนประกันชีวิตมีเงินได้จากนายหน้าค่าป