ตัวแทน หรือนายหน้า หรือหัวหน้าตัวแทน ซึ่งได้รวมกับบุคคลอื่นในลักษณะเป็นกลุ่มหรือทีมในการหาผู้เอาประกันชีวิต โดยตัวแทน หรือนายหน้า หรือหัวหน้าตัวแทน ต้องได้รับค่าตอบแทนเพียงคนเดียว แต่ปรากฏหลักฐานว่า ให้มีการรับเงินค่าตอบแทนในชื่อบุคคลอื่น เงินได้ดังกล่าวจะถือเป็นเงินได้ของผู้ใด

          เงินได้ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นเงินได้ของตัวแทน หรือนายหน้า หรือหัวหน้าตัวแทนนั้นทั้งจำนวน ไม่ว่าบุคคลอื่นจะได้รับค่าตอบแทนจริงหรือไม่ ตามข้อ 2.1(3) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.115/2545ฯ
ตัวแทน หรือนายหน้า หรือหัวหน้าตัวแทน ซึ่งได้รวมกับบุคคลอื่นในลักษณะเป็นกลุ่มหรือทีมในการหาผู้เอาประกันชีวิต โดยตัวแทน หรือนายหน้า หรือหัวหน้าตัวแทน ต้องได้รับค่าตอบแทนเพียงคนเดียว แต่ปรากฏหลักฐานว่า ให้มีการรับเงินค่าตอบแทนในชื่อบุคคลอื่น เงินได้ดังกล่าวจะถือเป็นเงินได้ของผู้ใด
ตัวอย่างและหลักเกณฑ์การออกใบเพิ่มหนี้ ตัวแทนของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอก