เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ตัวอย่างและหลักเกณฑ์การออกใบเพิ่มหนี้

          หลักเกณฑ์การออกใบเพิ่มหนี้ ตามข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.80/2542ฯ มีดังนี้                            1. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร           2. มีการขายสินค้าหรือให้บริการโดยได้ออกใบกำกับภาษีแล้ว           3. ภายหลังได้ออกใบกำกับภาษีแล้ว มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้น เป็นเหตุให้ภาษีขายที่คำนวณไว้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน                (1) มีการเพิ่มราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้าเกินกว่าจำนวนที่ตกลงซื้อขายกัน คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง                (2) มีการเพิ่มราคาค่าบริการเนื่องจากให้บริการเกินกว่าข้อกำหนดที่ตกลงซื้อขายกัน คำนวณค่าบริการผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง                ผู้ประกอบการสามารถออกใบเพิ่มหนี้ 1 ฉบับ โดยอ้างถึงใบกำกับภาษีเดิมมากกว่า 1 ฉบับ ก็ได้โดยให้ออกใบเพิ่มหนี้ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในเดือนภาษีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถออกใบเพิ่มหนี้ในเดือนภาษีดังกล่าวได้ ให้ออกใบเพิ่มหนี้ในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น           ตัวอย่างการออกใบเพิ่มหนี้สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th == > ความรู้เรื่องภาษี == > SMEs == > SMEs 360° == > ใบกำกับภาษี/ใบรับ == > ตัวอย่างใบเพิ่มหนี้
ตัวอย่างและหลักเกณฑ์การออกใบลดหนี้ ตัวแทน หรือนายหน้า หรือหัวหน้าตัวแทน ซึ่