เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ตัวอย่างและหลักเกณฑ์การออกใบลดหนี้

          หลักเกณฑ์การออกใบลดหนี้ ตามข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.80/2542ฯ มีดังนี้                           1. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร           2. มีการขายสินค้าหรือให้บริการโดยได้ออกใบกำกับภาษีแล้ว           3. ภายหลังได้ออกใบกำกับภาษีแล้ว มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้เกิดขึ้น เป็นเหตุให้ภาษีขายที่คำนวณไว้มีจำนวนลดลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน               (1) มีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน สินค้าชำรุดเสียหาย ขาดจำนวน คำนวณราคาผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง                (2) มีการลดราคาค่าบริการเนื่องจากให้บริการผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน บริการขาดจำนวน คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง                (3) ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าชำรุดบกพร่องไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่ตรงตามคำพรรณนา หรือเนื่องมาจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด                (4) มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือเงินอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามข้อผูกพันในกฎหมาย               (5) ได้มีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจอง หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกัน               (6) มีการคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วยกัน               (7) มีการคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนและผู้ซื้อ เฉพาะที่กระทำภายในเวลาอันสมควร               (8) มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากให้บริการบกพร่องหรือให้บริการผิดข้อตกลง               (9) มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากไม่มีการให้บริการตามสัญญา           ผู้ประกอบการสามารถออกใบลดหนี้ 1 ฉบับ โดยอ้างถึงใบกำกับภาษีเดิมมากกว่า 1 ฉบับ ก็ได้ โดยให้ออกใบลดหนี้ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในเดือนภาษีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถออกใบลดหนี้ในเดือนภาษีดังกล่าวได้ ให้ออกใบลดหนี้ในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น           ตัวอย่างการออกใบลดหนี้สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th == > ความรู้เรื่องภาษี == > SMEs == > SMEs 360° == > ใบกำกับภาษี/ใบรับ == > ตัวอย่างใบลดหนี้
ตัวอย่างของการซื้อขายสินค้าที่มีการติดตั ตัวอย่างและหลักเกณฑ์การออกใบเพิ่มหนี้