เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ตัวอย่างการคำนวณเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อน 1 มกราคม 2551 ขาดไปเกินร้อยละ 25

          จากการที่บริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2550 แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ โดยไม่มีเหตุอันสมควร บริษัทจึงต้องรับผิดชำระเงินเพิ่ม ร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่ต้องคำนึงถึงภาษีที่ถูกหักไว้ที่จ่าย ดังนี้           ภาษีที่ต้องชำระ                                                            =  อัตราภาษี x กึ่งหนึ่งของกำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.50                                                                                             =  15% x 802,027.13 (1,604,054.26/2)                                                                                             =  120,304.07 บาท           ภาษีตามประมาณการกำไรสุทธิ                                    = อัตราภาษี x กึ่งหนึ่งของกำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.51                                                                                             =  15% x 562,500.00 (1,125,000/2)                                                                                             =  84,375.00 บาท          ภาษีที่ประมาณการขาดไป                                             =  ภาษีที่ต้องชำระ - ภาษีตามประมาณการกำไรสุทธิ          (จำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ)                                          = 120,304.07 - 84,375.00                                                                                             = 35,929.07 บาท          เงินเพิ่ม ร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ          = 7,185.81 (35,929.07 x 20%)          ทั้งนี้  การคำนวณภาษีดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อน 1 มกราคม 2551 ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 471) พ.ศ.2551
ตัวอย่างการคำนวณหักค่าใช้จ่าย กรณีได้รับ ตัวอย่างการคำนวณเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ภ.