ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกิจการ BOI และกิจการที่ต้องเสียภาษี โดยทุกกิจการมีกำไรสุทธิ ใช้สิทธิ

          ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 ตามมาตรา 3 และมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 475) พ.ศ.2551 สำหรับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และไม่เคยได้รับสิทธิในการลดอัตราภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 467) พ.ศ.2550 หรือไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 3(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ(ฉบับที่ 460) พ.ศ.2549  โดยให้จัดเก็บในอัตรา  ดังต่อไปนี้           1.  อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 20,000,000 บาท  สำหรับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (MAI)           2.  อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000,000 บาท  สำหรับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ           3.  อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ส่วนที่เกิน 300,000,000 บาทขึ้นไป  สำหรับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ           ดังนั้น  กรณีบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 475) ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการอื่น(ไม่รวมเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ) มีกำไรสุทธิเกิน 300,000,000 บาทขึ้นไป  มีหน้าที่ต้องยื่นใบแนบ ภ.ง.ด.50  พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เฉลี่ยกำไรสุทธิที่เกิดจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และกิจการที่ต้องเสียภาษี  โดยใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ พร้อมทั้งคำนวณกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีและการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล  ดังนี้   รายการ  กิจการที่ได้รับยกเว้นเงินได้   กิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้   รวม   ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ   อัตราปกติ     1.  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ   (ยกมาจากรายการที่ 3.  20.)  200,000,000.00  500,000,000.00   150,000,000.00   850,000,000.00     2.  เฉลี่ย กำไรสุทธิส่วนที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท    70,588,235.291.1   176,470,588.24  52,941,176.47  300,000,000.00    3.  คำนวณภาษีส่วนที่ 1    อัตราร้อยละ 25  17,647,058.82  44,117,647.06  13,235,294.12  75,000,000.00    4.  คงเหลือกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 300 ล้านบาท        550,000,000.002     5.  เฉลี่ย กำไรสุทธิส่วนที่ 2   ส่วนที่เกิน 300 ล้านบาท  129,411,764.711.2   323,529,411.76  97,058,823.53  550,000,000.00    6.  คำนวณภาษีส่วนที่ 2   อัตราร้อยละ 30  38,823,529.41  97,058,823.53  29,117,647.06  165,000,000.00    7.  รวม เฉลี่ยกำไรสุทธิส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2  200,000,000.00  500,000,000.00   150,000,000.00  
ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณ ตัวอย่างการคำนวณหักค่าใช้จ่าย กรณีได้รับ