เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกิจการ BOI และกิจการที่ต้องเสียภาษี โดยกิจการ BOI มีขาดทุนสุทธิ ใช้สิ

          ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 ตามมาตรา 3 และมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 475) พ.ศ.2551 สำหรับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และไม่เคยได้รับสิทธิในการลดอัตราภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 467) พ.ศ.2550 หรือไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 3(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ.2549  โดยให้จัดเก็บในอัตรา  ดังต่อไปนี้           1.  อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 20,000,000 บาท  สำหรับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (MAI)           2.  อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000,000 บาท  สำหรับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ           3.  อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ส่วนที่เกิน 300,000,000 บาทขึ้นไป  สำหรับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ           ดังนั้น  กรณีบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ  ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 475) ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการอื่น (ไม่รวมเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ) มีกำไรสุทธิเกิน 300,000,000 บาทขึ้นไป  มีหน้าที่ต้องยื่นใบแนบ ภ.ง.ด.50 พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เฉลี่ยกำไรสุทธิที่เกิดจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และกิจการที่ต้องเสียภาษี โดยใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ พร้อมทั้งคำนวณกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีและการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล  ดังนี้   รายการ  กิจการที่ได้รับยกเว้นเงินได้   กิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้   รวม   ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ   อัตราปกติ     1.  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ                (ยกมาจากรายการที่ 3.  20.)       (200,000,000.00)   500,000,000.00  150,000,000.00   450,000,000.00    2.  เฉลี่ย กำไรสุทธิส่วนที่ 1   ส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท  0  230,769,230.771.1   69,230,769.23   300,000,000.00    3.  คำนวณภาษีส่วนที่ 1   อัตราร้อยละ 25  0  57,692,307.69  17,307,692.31   75,000,000.00    4.  คงเหลือกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 300 ล้านบาท         150,000,000.002     5.  เฉลี่ย กำไรสุทธิส่วนที่ 2   ส่วนที่เกิน 300 ล้านบาท  0  115,384,615.381.2   34,615,384.62   150,000,000.00    6.  คำนวณภาษีส่วนที่ 2   อัตราร้อยละ 30  0  34,615,384.61  10,384,615.39   45,000,000.00    7.  รวม เฉลี่ยกำไรสุทธิส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2   0  346,153,846.15  
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการนำเช็คมาแลกเป ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณ