เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการนำเช็คมาแลกเป็นเงินสด กรณีเป็นชาวต่างชาติ

          1. กรณีผู้ขอคืนมารับเงินด้วยตนเอง เอกสารหลักฐานประกอบด้วย                (1) หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค.21 พร้อมเช็ค                (2) พาสปอร์ต (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว                (3) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว (ถ้ามี)            2. กรณีเป็นคนต่างชาติที่เดินทางออกจากไทยไปแล้ว เอกสารหลักฐานประกอบด้วย                (1) หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค.21 พร้อมเช็ค                (2) หนังสือมอบอำนาจ (ซึ่งเขียนเป็นภาษาไทย) ที่ลงลายมือชื่อของผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อมพยาน (2 คน), สำเนาพาสปอร์ต ที่มีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และต้องมีการรับรองโดยสถานเอกอัครราชฑูตไทย ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ผู้ขอคืนอาศัยอยู่               (3) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วของผู้รับมอบอำนาจ                (4) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขอคืนภาษี (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว (ถ้ามี)               หมายเหตุ หากพบปัญหาให้แจ้งหัวหน้าทีม (Sup.) เพื่อประสานไปยังกองบริหารการคลังและรายได้ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่เป็นกรณีไป           3. กรณีเป็นคนต่างชาติที่มอบอำนาจไว้ก่อนเดินทางออกนอกไทย เอกสารหลักฐานประกอบด้วย                (1) หนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค.21 พร้อมเช็ค                (2) หนังสือมอบอำนาจ (ซึ่งเขียนเป็นภาษาไทย) ที่ลงวันที่ก่อนที่ผู้ขอคืนเงินภาษีจะเดินทางออกจากไทย โดยมีการลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อมพยาน (2 คน) และต้องให้นายจ้างของผู้มอบอำนาจรับรองในใบมอบอำนาจว่าลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจดังกล่าวเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของผู้มอบอำนาจด้วย พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท               (3) สำเนาพาสปอร์ต ที่ผู้ขอคืนรับรองสำเนาไว้แล้ว โดยจะดูว่าวันที่มีการมอบอำนาจนั้น ผู้ขอคืนอยู่ในไทยจริง                (4) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน ที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทลงนามและประทับตราบริษัท               (5) หนังสือคำยืนยันจากกรรมการบริษัท เพื่อรับรองการเป็นพนักงานของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และแสดงความรับผิดชอบในการมอบอำนาจดังกล่าว                (6) บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ของกรรมการผู้จัดการที่มีอำนาจลงนาม และของผู้รับมอบอำนาจ                (7) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขอคืนเงินภาษี (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว (ถ้ามี)                หมายเหตุ หากพบปัญหาให้แจ้งหัวหน้าทีม ( Sup.) เพื่อประสานไปยังกองบริหารการคลังและรายได้ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่เป็นกรณีไป           **กรณีที่เช็คพิมพ์ชื่อผู้ขอคืนเงินภาษีที่เป็นชาวต่างชาติเป็นภาษาไทย ขอให้แนบสำเนาหนังสืออนุญาตทำงาน (Work permit) ของผู้ขอคืนเงินภาษี มาเพื่อประกอบการตรวจสอบชื่อ - สกุล ที่ถูกต้อง** 
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการนำเช็คมาแลกเป ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณ