เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ต้องการยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกัน ต้องดำเนินการอย่างไร

          ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นคำร้องขออนุมัติให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกันตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด (แบบ ภ.พ.02) ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ซึ่งสถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ หรือกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ แล้วแต่กรณี เอกสารที่ต้องนำมายื่นได้แก่           1. แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน (แบบ ภ.พ.02) จำนวน 3 ฉบับ           2. หนังสือแจ้งความประสงค์ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันรวมถึงที่ตั้งและลักษณะการดำเนินการของสถานประกอบการทุกแห่ง (เช่น เป็นโรงงาน คลังสินค้า การเกิดภาษีซื้อ ภาษีขาย เป็นต้น)           3. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ/ผู้มีอำนาจ/กรรมการผู้มีอำนาจหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมสำเนา           4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมสำเนา           5. หนังสือจัดตั้งคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล/หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมสำเนา            6. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมสำเนา            7. สำเนาแบบ ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.09 , ภ.พ.30 พร้อมใบแนบ ครั้งสุดท้าย           8. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 10 บาท บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมภาพถ่ายบัตรดังกล่าว โดยผู้รับมอบอำนาจต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้ว จึงจะยื่นแบบรวมกันได้ตั้งแต่เดือนภาษีที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดเป็นต้นไป​
ต้องการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 เพิ่มเติมในส่วนข ต้องการยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม กรณียอดซ