ต้องการทราบข่าวเรื่องการอบรมของสรรพากรดูจากที่ใดใน web site

          www.rd.go.th => ห้องข่าว => ปฏิทินการจัดสัมมนาภาษี
ต้องการทราบ User ID และ Password เพื่อเข ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียภาษ