เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ดอกเบี้ยเงินฝากใดบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

          ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่           1. ดอกเบี้ยจากการฝากสลากออมสิน หรือดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภทฝากเผื่อเรียก ตามมาตรา 42(8)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร           2. ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์ ตามมาตรา 42(8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร           3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์เฉพาะที่ได้รับรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ตลอดปีภาษีนั้น ตามมาตรา 42(8)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(38) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) และ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 55) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 177) (ฉบับที่ 181) และ (ฉบับที่ 227)           4. ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามข้อ 2(22) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)           5. ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากธนาคารในไทย และดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งนี้ เฉพาะการฝากเงินเป็นรายเดือนติดต่อกันมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับแต่วันที่เริ่มฝากและมียอดเงินฝากแต่ละคราวไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 600,000 บาท ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 301) พ.ศ.2539 และ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 64) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 228)           6. ดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารในราชอาณาจักร ที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เมื่อรวมดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภทแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 30,000 บาท ตลอดปีภาษีนั้น และผู้มีเงินได้มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ ตามข้อ 2(69) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) และ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 137) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 229) และ (ฉบับที่ 309)           7. ดอกเบี้ยที่ได้รับคืน ตามมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้รับเนื่องจากการได้รับคืนภาษีอากร ตามมาตรา 42(19) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ กฎกระทรวง ฉบับที่ 161 (พ.ศ.2526)           8. ดอกเบี้ยเงินสะสมที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในอัตราเดียวกับที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งผู้จ่ายเงินมิได้ออกค่าภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยดังกล่าวให้ ตามข้อ 2(11) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)           9. ดอกเบี้ยพันธบัตรหรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ของรัฐบาล องค์การของรัฐบาล หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของไทยจัดตั้งขึ้น สำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชย์กรรม หรืออุตสาหกรรมที่ผู้มีเงินได้ซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในไทยได้รับ  ทั้งนี้  พันธบัตรหรือหุ้นกู้ดังกล่าว ต้องออกจำหน่ายก่อนวันที่ 13 ตุลาคม 2553  และผู้มีเงินได้ต้องถือกรรมสิทธิ์หรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ก่อนวันที่ 13 ตุลาคม 2553  หากการโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือหุ้นกู้มิได้มีการแจ้งต่อนายทะเบียน ต้องมีหลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์เป็นหนังสือซึ่งระบุวันที่โอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือหุ้นกู้นั้นไว้โดยชัดแจ้ง ตามข้อ 2(21) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)  แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 286 (พ.ศ. 2554) 
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ได้รับจากธนาคารต้ ดำเนินการ download แบบพิมพ์ สท.1 แบบคำขอ