เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่กรรมการได้รับจากบริษัทและถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 15 สามารถเลือกที่จะไม่นำมารวมคำนวณภาษีเงินได้ได้หรือไม่

          ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมเงิน ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกับดอกเบี้ยเงินฝาก กรณีผู้มีเงินได้เป็นบุคคลธรรมดามีเงินได้ ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร มีสิทธิเลือกเสียภาษีดังนี้            1. เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ตามที่ถูกผู้จ่ายเงินได้ หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ โดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ           2. เลือกเสียภาษีโดยนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไปยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์ปกติก็ได้
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลได้รับยกเว้นภาษีภา ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จ่ายชำระหนี้เงินกู้