ซื้อบ้านมาราคา 960,000 บาท ขายไปในราคา 900,000 บาท ต้องนำเงินรายได้จากการขายบ้านมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ บ้านซื้อมาหลายปีแล้ว

          กรณีบุคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในขณะที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โดยให้ถือยอดเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามราคาประเมินทุนทรัพย์แล้วเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนไม่ว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นอย่างไร ตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อสิ้นปีผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกเสียภาษี โดยจะเลือกเสียภาษีตามจำนวนที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วก็ได้หรือจะนำไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นเพื่อเสียภาษีประจำปีก็ได้ ตามมาตรา 48(4) แห่งประมวลรัษฎากร
ซื้อที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ รวมทั้งจ้างสร ซื้อบ้านมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2545 แล้วจะข