ชำระเบี้ยประกันชีวิตกรมธรรม์ 20 ปี ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการจ่ายเงินจากบริษัทประกันชีวิต จะนำใบเสร็จรับเงินแต่ละงวดมาหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

           เบี้ยประกันชีวิตที่ผู้มีเงินได้จ่ายไปในปีภาษีสำหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้และได้มีการประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร โดยกรมธรรม์มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ผู้มีเงินได้ย่อมมีสิทธินำเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวมาหักลดหย่อนได้ ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร โดยใช้ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากบริษัทประกันชีวิตดังกล่าวเป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนภาษี ​
ชำระหนี้แทนบริษัทอื่นต้องเสียภาษีมูลค่าเ ชื่อ - สกุลในฐานข้อมูลของกรมสรรพากรไม่ตร