ชำระหนี้แทนบริษัทอื่นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          การชำระหนี้แทนบริษัทอื่นไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษี ซึ่งผู้รับชำระหนี้ดังกล่าวต้องออกใบรับให้กับผู้จ่ายเงิน ตามมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ระบุข้อความว่า “ได้รับเงินจากบริษัท...เพื่อชำระหนี้แทน...”
ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต (KTC) ต้องเสียค่า ชำระเบี้ยประกันชีวิตกรมธรรม์ 20 ปี ยังไม