ชาวเม็กซิกันเข้ามาทำงานให้บริษัทในไทย โดยได้รับเงินเดือนจ่ายจากต้นสังกัดในเม็กซิโก ซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระภาษีจากเงินเดือนดังกล่าวในเม็กซิโก ชาวเม็กซิกันจะมีหน้าที่เสียภาษีจากเงินได้ดังกล่าวในไทยด้วยหรือไม่

          เงินเดือนที่จ่ายโดยต้นสังกัดในเม็กซิโก เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และถือเป็นเงินที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อเงินได้พึงประเมินดังกล่าวเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่งาน หรือกิจการที่ทำในไทย ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร หากในปีภาษีใดมีเงินได้พึงประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ไม่ว่าเงินได้นั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศ โดยนำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร และเนื่องจากไทยไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับเม็กซิโก ชาวเม็กซิกันจึงไม่มีสิทธินำภาษีที่ตนได้ชำระแล้วในเม็กซิโกมาขอรับการยกเว้นหรือลดหย่อนสำหรับการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา           หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การยื่นแบบตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เป็นไปตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560
ชาวสวนผลไม้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมด ชำระค่าบริการด้วยเช็ค จะต้องหักภาษี ณ ที