ชาวบ้านรวมกลุ่มเป็นคณะบุคคลขายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

          กรณีชาวบ้านรวมกลุ่มเป็นคณะบุคคล มีเงินได้จากการขายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของคณะบุคคล            หากคณะบุคคลดังกล่าวเป็นวิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จะได้รับยกเว้นเงินได้ ไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามข้อ 2(78) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ.2551) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ  ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 168)           ทั้งนี้ จะได้รับยกเว้นเงินได้ ไม่เกิน 1,800,000 บาท สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามข้อ 2(78) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 287 (พ.ศ.2555) และได้ขยายระยะเวลาการยกเว้นเงินได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 303 (พ.ศ.2557) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 247) ดังนี้           1. เป็นวิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล           2. ต้องจดทะเบียนและได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548           3. จัดทำบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายหรือรายงานเงินสดรับ-จ่ายประจำวันเป็นภาษาไทย ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อย ตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161)           4. เก็บรักษาบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายประจำวัน และใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนไว้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ณ ที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชน และพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ทันที​
ชาวต่างชาติได้รับเงินส่วนแบ่งกำไรจากการล ชาวสวนผลไม้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมด