เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ชาวต่างชาติอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ จะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการได้หรือไม่

          การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท ตาม มาตรา 47(1)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 182) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 184) และ (ฉบับที่ 193)  และ (ฉบับที่ 242) สำหรับเงินได้พึงประเมิน ตั้งแต่ปีภาษี 2552 เป็นต้นไป  โดยผู้มีเงินได้ต้องเป็นผู้ดูแลคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคนพิการต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550              ทั้งนี้  บุคคลซึ่งเป็นคนพิการหรือเป็นคนทุพพลภาพดังกล่าว ต้องเป็นบุคคลที่มีเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ผู้มีเงินได้จึงจะใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพได้ ตาม ข้อ 2 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 182) โดยผู้มีเงินได้ซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในไทยนั้น ให้หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพได้เฉพาะคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่เป็นผู้อยู่ในไทยเท่านั้น ตาม ข้อ 1(6) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 182)           ดังนั้น  คนต่างชาติอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ ซึ่งไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตาม มาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนั้น  สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพได้​           หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การยื่นแบบตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร  ให้เป็นไปตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560
ชาวต่างชาติอยู่ในไทยเกิน 180 วัน ยื่นแบบ ชาวต่างชาติเข้ามาซื้อสินค้าในไทยและให้ผู