ชาวต่างชาตินำเงินเข้ามาลงทุนซื้อขายหุ้นในไทยจะต้องเสียภาษีจากกำไรหรือรายได้จากการลงทุนดังกล่าวอย่างไร

          ชาวต่างชาตินำเงินเข้ามาลงทุนซื้อขายหุ้นในไทย พิจารณาได้ดังนี้           1. ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย               เงินได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับข้อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(23) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) หากมีการโอนเงินได้ดังกล่าว ออกนอกประเทศ ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี                    2. ซื้อขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย               บุคคลธรรมดาอยู่ในต่างประเทศนำเงินมาลงทุนซื้อหุ้นจดทะเบียนในไทย เมื่อขายหุ้นดังกล่าวนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าลักษณะเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทย ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำไรจากการขายหุ้นเฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ ตามมาตรา 50(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่นำเงินได้ดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และสามารถนำภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ มาเครดิตหักออกได้ แต่ไม่สามารถเลือกเสียภาษี ตาม มาตรา 48(3) แห่งประมวลรัษฎากร  
ชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยมีรายได้ที่ไม่ใ ชาวต่างชาติมาทำงานในไทยจะสามารถหักลดหย่อ