เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ชาวต่างชาติทำงานในไทย นำภริยาและบุตรมาหักลดหย่อนได้หรือไม่

          ชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย สามารถหักลดหย่อนคู่สมรสและบุตรได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้           กรณีชาวต่างชาติอยู่ในไทยเกิน 180 วัน ไม่ว่าจะอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือหลายระยะเวลารวมกันถึง 180 วันในปีภาษี ให้หักลดหย่อนคู่สมรสและบุตรได้ทั้งที่เป็นผู้อยู่ในไทยถึงหรือไม่ถึง 180 วันก็ได้ และอยู่ในต่างประเทศ           กรณีชาวต่างชาติอยู่ในไทยไม่ถึง 180 วัน ให้หักลดหย่อนคู่สมรสและบุตรได้เฉพาะที่อยู่ในไทยถึง 180 วันเท่านั้น           ทั้งนี้ ตาม มาตรา 47(1)(ข)(ค) และ (3) แห่งประมวลรัษฎากร  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560  
ชาวต่างชาติทำงานในสถานทูตได้รับเงินเดือน ชาวต่างชาติทำงานในไทย และมีเงินได้ในต่าง