ชาวญี่ปุ่นทำงานในไทยตลอดปี ได้รับเงินได้ทั้งในไทยและญี่ปุ่น โดยได้รับเงินเกษียณอายุจากญี่ปุ่นและนำเข้ามาในไทยในปีที่ได้รับ ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร

          ให้นำเงินได้ที่ได้รับทั้งหมดจากไทยและญี่ปุ่น รวมทั้งเงินเกษียณอายุที่นำเข้ามาในไทย ในปีที่ได้รับดังกล่าวซึ่งเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร มารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ร้านค้าย่อยออกบูธขายอาห ชาวญี่ปุ่นทำงานในไทยและทำงานในสิงคโปร์ ส