เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จ่ายเงินเดือนเป็นเงินตราต่างประเทศ คำนวณเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร

          1. พนักงานชาวต่างประเทศมีเงินได้พึงประเมินเนื่องจากหน้าที่งานที่ทำในไทย จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทย ไม่ว่าเงินได้นั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศ ทั้งนี้ ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อบริษัทเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินจึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร            2. วันที่บริษัท A โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงานในเยอรมันนี ถือว่าบริษัท ข จ่ายเงินได้ให้แก่พนักงานในวันนั้น  ในการคำนวณเงินได้พึงประเมินที่จ่ายเป็นเงินตราไทยเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งบริษัทต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 และผู้มีเงินได้ต้องนำเงินได้ดังกล่าวไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 จะต้องคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร 
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพข้าม จ่ายเงินเดือนให้พนักงานและหักภาษี ณ ที่จ