เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จ่ายบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ถือเป็นเงินได้ของใคร มีหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร และต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

          การท่าเรือฯ จ่ายบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทของพนักงาน เข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ของผู้ตาย ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนามของผู้ตาย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยทายาทของผู้ตายมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้พึงประเมินดังกล่าวของผู้ตาย ตามมาตรา 57 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
จ่ายค่าใช้สิทธิของซอฟต์แวร์โดยจ่ายเป็นรา จ่ายเงินค่า update โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให