จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร หักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 5

          เงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนตามสัญญาเช่าดังกล่าวไม่ว่าจะคิดคำนวณอย่างไร ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ตามข้อ 6 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ ​
จ่ายค่าเช่าเครื่องจักรโดยมีการแยกค่าเช่า จ่ายค่าเช่าเรือให้นิติบุคคลในสิงคโปร์และ