จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2548 จะใช้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร และต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 หรือไม่

          ห้างฯ จะถือวันที่เริ่มตั้งห้างฯ (จดทะเบียน) ถึงวันหนึ่งวันใดเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได้ ถ้ารอบระยะเวลาบัญชีแรกไม่ถึง 12 เดือน ก็ไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 แต่ถ้าถึง 12 เดือน ก็ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51  ​
จดทะเบียนหย่ากับภริยา ในปี 2555 จะหักลดห จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมู