เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จดทะเบียนหย่ากับภริยา ในปี 2555 จะหักลดหย่อนบุตรได้หรือไม่ และใช้หลักฐานอะไร

          ก่อนปีภาษี 2555  กรณีสามีภริยาจดทะเบียนหย่า ให้หักลดหย่อนบุตร ดังนี้           1. ในปีที่จดทะเบียนหย่า (หย่าระหว่างปีภาษี) ถือว่าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี                ถ้าต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ให้หักลดหย่อนบุตรได้คนละกึ่งหนึ่ง ตาม มาตรา 47(1)(ค) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร                                    ถ้ามีเงินได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ฝ่ายที่มีเงินได้เป็นผู้หักลดหย่อนบุตรได้เต็มจำนวน           2. ในปีต่อไป ให้ดูว่าบุตรอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของฝ่ายใด ก็ให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้หักลดหย่อนบุตร โดยดูจากบันทึกหลังทะเบียนหย่า แต่ถ้ามีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรด้วย โดยมีหลักฐานเอกสาร การส่งเงินหรือรับเงินหรือโอนเงินหรือจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเสื้อผ้า ค่าอาหาร ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ซึ่งระบุให้บุตรหรือบุคคลที่ดูแลบุตรเป็นผู้รับแทน และนำมาพิสูจน์ต่อเจ้าหน้าที่โดยเชื่อได้ว่ามีการอุปการะเลี้ยงดูบุตรจริงในปีภาษีใด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่จัดทำเองหรือเอกสารซึ่งไปรษณีย์ ธนาคาร หรือหน่วยงานที่ให้บริการในลักษณะทำนองเดียวกันเป็นผู้ออก บิดามารดามีสิทธิ หักลดหย่อนบุตร ตาม มาตรา 47(1)(ค) และ (ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร  ตามหลักฐานดังกล่าวในปีภาษีนั้น ก็ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนบุตรได้คนละเต็มจำนวน ((กค 0706(กม.06)/148 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550)           ตั้งแต่ปีภาษี 2555 เป็นต้นไป หักลดหย่อนบุตรและหักลดหย่อนการศึกษาบุตร ตาม มาตรา 47(1)(ค)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยา (ฉบับที่ 2) ดังนี้           1. ในปีที่จดทะเบียนหย่า (หย่าระหว่างปีภาษี)               ถ้าต่างฝ่ายต่างมีเงินได้  ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนบุตรได้ฝ่ายละเต็มจำนวน               ถ้ามีเงินได้ฝ่ายเดียว  ให้ฝ่ายที่มีเงินได้เป็นผู้หักลดหย่อนบุตรได้เต็มจำนวน           2. ในปีต่อไป ให้ดูว่าบุตรอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของฝ่ายใด ก็ให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้หักลดหย่อนบุตร โดยดูจากบันทึกหลังทะเบียนหย่า แต่ถ้ามีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรด้วย บิดามารดามีสิทธิหักลดหย่อนบุตร ได้ฝ่ายละเต็มจำนวน​           ตั้งแต่ปีภาษี 2560  การหักลดหย่อนบุตรตามมาตรา 47(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 ให้หักลดหย่อนบุตรคนละ 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร ในกรณีผู้มีเงินได้มีทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม ให้นำบุตรชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดมาหักก่อน แล้วจึงนำบุตรบุญธรรมมาหัก เว้นแต่           • ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีชีวิตอยู่รวมเป็นจำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะนำบุตรบุญธรรมมาหักไม่ได้            • แต่ถ้าบุตรชอบด้วยกฎหมายมีจำนวนไม่ถึง 3 คน ให้นำบุตรบุญธรรมมาหักได้ โดยเมื่อรวมกับบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วต้องไม่เกิน 3 คน
จดทะเบียนสมรสระหว่างปีภาษี ต่างฝ่ายต่างม จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดเมื่อวันที่ 2