คู่ฉบับสัญญาปิดอากรแสตมป์เท่าใด

          1. ถ้าต้นฉบับเสียอากรไม่เกิน 5 บาท คู่ฉบับให้เสียอากร 1 บาท             2. ถ้าต้นฉบับเสียอากรเกิน 5 บาท คู่ฉบับให้เสียอากร 5 บาท ​
คู่ฉบับสัญญาจ้างมีหลายชุด ต้องปิดอากรแสต คู่สมรสได้ลาออกจากงานแล้ว จะขอหักลดหย่อน