คู่ฉบับสัญญาจ้างมีหลายชุด ต้องปิดอากรแสตมป์ทุกชุดหรือไม่

          หากคู่ฉบับซึ่งเป็นตราสารที่มีข้อความอย่างเดียวกันกับต้นฉบับและผู้กระทำตราสารได้ลงลายมือชื่อไว้อย่างเดียวกับต้นฉบับ มีหลายชุดคู่ฉบับดังกล่าว ต้องปิดอากรทุกชุด​
คู่ฉบับสัญญา ลักษณะใดบ้างที่ได้รับยกเว้น คู่ฉบับสัญญาปิดอากรแสตมป์เท่าใด