คุณสมบัติของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าหรือขายอัญมณีที่กำหนดให้ต้องเป็นสมาชิกอัญมณีสมาคมใดสมาคมหนึ่ง ตามข้อ 3(1) ของประกาศอธิบดีฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการนำเข้าหรือการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ เพื่อใช้ในการผลิตอัญมณีที่เป็นเครื่องประดับหรือของใช้ใดๆ และการนำเข้าหรือการขายทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นของรูปพรรณของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายความรวมถึงสมาคมค้าทองคำ และสมาคมหรือชมรมที่ประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม หรือไม่

          สมาคมอัญมณีดังกล่าวหมายความถึงเฉพาะสมาคมที่ประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกแมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม เท่านั้น โดยไม่รวมถึงสมาคมค้าทองคำหรือการประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับอัญมณี ทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียมที่จัดตั้งในรูปแบบของชมรม 
คุณสมบัติของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าหรือขายอัญมณีที่กำหนดให้ต้องเป็นสมาชิกอัญมณีสมาคมใดสมาคมหนึ่ง ตามข้อ 3(1) ของประกาศอธิบดีฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการนำเข้าหรือการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ เพื่อใช้ในการผลิตอัญมณีที่เป็นเครื่องประดับหรือของใช้ใดๆ และการนำเข้าหรือการขายทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นของรูปพรรณของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายความรวมถึงสมาคมค้าทองคำ และสมาคมหรือชมรมที่ประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม หรือไม่
คำว่าใบกำกับภาษี จะใช้ตรายางประทับได้หรื คู่ฉบับสัญญา ลักษณะใดบ้างที่ได้รับยกเว้น