คนต่างด้าวยื่นแบบ ล.ป.10.1 ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และได้รับบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรแล้ว สามารถลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ตทันทีได้หรือไม่

          ไม่ได้ หลังจากได้รับบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรแล้ว ประมาณ 3 วันทำการ จึงจะลงทะเบียนยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้
คนต่างด้าวมีเงินได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 แล้ว คนต่างด้าวเดินทางออกจากไทยโดยไม่มีใบผ่าน