คนต่างด้าวมีเงินได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 แล้ว บริษัทจะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 อีกหรือไม่

          ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ตามปกติ ​
คนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานขอ คนต่างด้าวยื่นแบบ ล.ป.10.1 ขอมีเลขประจำต