เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

คนต่างด้าวที่ได้รับค่าจ้างแรงงานจากการปฏิบัติงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละเท่าใด

          คนต่างด้าวซึ่งได้รับเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานจากการทำงานประจำในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในไทย และยอมให้สำนักงานฯ หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ได้รับ ให้ได้รับสิทธิไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณภาษีเงินได้ตอนปลายปี การให้สิทธิข้างต้นมีกำหนดระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 4 ปี (แก้ไขเพิ่มเติมจากเดิม 2 ปี) นับแต่วันที่รับงานครั้งแรกในไทยไม่ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวคนต่างด้าวนั้นจะเดินทางออกจากไทยหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ "ปี" ให้หมายถึง ปีปฏิทิน                       หากคนต่างด้าวซึ่งได้สิ้นสุดสัญญาการทำงานกับสำนักงานฯไปแล้ว และมีการทำสัญญาใหม่กับสำนักงานฯไม่ว่าจะเป็นสำนักงานฯเดิมหรือสำนักงานฯใหม่ คนต่างด้าวที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ข้างต้นจะต้องเว้นระยะเวลาการทำงานกับสำนักงานฯ ไม่ว่าที่ใดในประเทศไทยเกินกว่า 365 วัน ก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงานฯอีกครั้ง ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ.2545
คนต่างด้าวที่มีสัญญาจ้างแรงงานกับสำนักงา คนต่างด้าวที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจ