เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

คณะบุคคลยื่นคำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และได้ยื่นหนังสือจัดตั้งคณะบุคคลเป็นเอกสารประกอบ โดยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงร่วมกันทำกิจการ มีการกำหนดชื่อคณะบุคคล วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน และชื่อหุ้นส่วนที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ จะต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่

          การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกันทำหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล ให้พิจารณาข้อความในหนังสือดังนี้           1. กรณีมีข้อความแสดงว่า ประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำ ถือว่าเป็นองค์ประกอบของสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ตามมาตรา 1012 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนังสือบันทึกข้อตกลงในการจัดตั้งคณะบุคคล จึงเข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วนซึ่งต้องปิดอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร 27. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์            2. กรณีไม่มีข้อความแสดงว่า ประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำ ถือว่าขาดสาระสำคัญไม่ครบองค์ประกอบของสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ตามมาตรา 1012 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากคณะบุคคลดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์จะแบ่งปันผลกำไรอันพึงได้จากกิจการนั้น สัญญาจัดตั้งคณะบุคคลนี้จึงไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน ตามลักษณะแห่งตราสาร 27. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ไม่อยู่ในบังคับต้องปิดอากรแสตมป์
คณะบุคคลยื่นคำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และได้ยื่นหนังสือจัดตั้งคณะบุคคลเป็นเอกสารประกอบ โดยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงร่วมกันทำกิจการ มีการกำหนดชื่อคณะบุคคล วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน และชื่อหุ้นส่วนที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ จะต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่
คณะบุคคลมีเงินได้เท่าไรจึงมีหน้าที่ยื่นแ คณะบุคคลยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ผ่านอินเทอร์เน็