คณะบุคคลประกอบกิจการรับทำบัญชี

          1. การประกอบกิจการร่วมกันในฐานะของคณะบุคคลตามประมวลรัษฎากรจะต้องเป็นกรณีที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อทำกิจการร่วมกันตามความเป็นจริงและร่วมกันรับผิดชอบ รวมทั้งเงินได้ที่ได้รับต้องเป็นของคณะบุคคลด้วย           2. และ 3. คณะบุคคลมีสิทธิประกอบกิจการใดก็ได้ เว้นแต่โดยสภาพของหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำนั้นคณะบุคคลไม่อาจกระทำได้ เช่น การรับจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นต้น ซึ่งในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ให้ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินในชื่อของคณะบุคคลนั้น ตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร            หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การยื่นแบบตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เป็นไปตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560
คณะบุคคลประกอบกิจการมีรายได้ แต่ไม่ได้ขอ คณะบุคคลประกอบกิจการรับทำบัญชี เป็นเงินไ