คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลจ่ายเงินค่าซื้ออาคารพาณิชย์ใหม่เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการ และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ในระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการ สามารถใช้สิทธิยกเว้นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ได้หรือไม่

              การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด ที่ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือห้องชุดมาก่อน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นจำนวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่คำนวณจากเงินได้สุทธิหรือที่ต้องชำระก่อนการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเครดิตภาษี แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น และต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จ ในระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2554  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2555             ดังนั้น  คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลซื้ออาคารพาณิชย์ใหม่ โดยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันดังกล่าว เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการ จึงไม่สามารถใช้สิทธิยกเว้นค่าซื้ออาคารดังกล่าว เนื่องจากการยกเว้นค่าซื้ออาคารดังกล่าวเป็นการยกเว้นให้กับบุคคลที่ซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ตามมาตรา 3 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 528) พ.ศ.2554 ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 233)​
คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลจ่ายเงินค่าซื้ออาคารพาณิชย์ใหม่เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการ และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ในระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการ สามารถใช้สิทธิยกเว้นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ได้หรือไม่
คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิ คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญขอมีเลขประจำตั