คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลจ่ายเงินค่าซื้ออาคารพาณิชย์ใหม่เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการ และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ในปี 2552 สามารถใช้สิทธิยกเว้นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ จำนวน 300,000 บาท ได้หรือไม่

          การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดที่ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือห้องชุดมาก่อน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท และต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552           ดังนั้น  คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลซื้ออาคารพาณิชย์ใหม่ โดยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ในปี 2552 เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการ จึงไม่สามารถใช้สิทธิยกเว้นค่าซื้ออาคารดังกล่าว เนื่องจากการยกเว้นค่าซื้ออาคารดังกล่าวเป็นการยกเว้นให้กับบุคคลที่ซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ.2552) ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 178)
คณะบุคคล ศ.โดยนางสาว น. และนาย พ. สัญญาจ คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิ