คณะบุคคล นาย A นาง B นาย C และ นาง D จัด คณะบุคคล ศ.โดยนางสาว น. และนาย พ. สัญญาจ