ข้าราชการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อออกจากงานเพราะเกษียณราชการต้องเสียภาษีหรือไม่

          เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(44) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)  แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 277 (พ.ศ.2553)  ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 70)           ทั้งนี้  ตามข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 277 (พ.ศ.2553) ดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 189)  ซึ่งเป็นการยกเลิกประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 70)   
ข้าราชการได้รับการเลื่อนตำแหน่งโดยการประ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรระหว่า